TÁJÉKOZTATÁS
a szociális célú tűzifa juttatásról

Szár Községi Önkormányzat Polgármesterének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 9/2020. (XII.3.) polgármesteri rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján 2020. évben is lehetőség nyílt szociális célú tűzifa juttatás igénylésére.

I.
Rendelet értelmében Szár Községi Önkormányzat -jövedelemvizsgálat nélkül- az alábbi feltételek együttes fennállása esetén térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik
⦁ az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- és/vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
⦁ életvitelszerűen a településen élnek,
⦁ fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, és legalább az alábbi feltételek egyikében részesülnek:

a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy
b) Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 3/2017. (I.31.) önkormányzati rendeletében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja.

II.
Az I. pontban felsorolt eseteken túl Szár Községi Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek is, akik
⦁ az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- és/vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
⦁ életvitelszerűen a településen élnek,
⦁ fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek,
⦁ akinek háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 130.000 Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetében a 160.000,- Ft-ot, és akinek a tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy fennáll:

d) Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 3/2017. (I.31.) önkormányzati rendeletében szabályozott települési támogatásban részesül;
e) egyedül élő, 70. életévét betöltött személy;
f) legalább három kiskorú gyermeket nevel.

Az első esetben külön jövedelemvizsgálat nélkül a formanyomtatvány, valamint az a-c) pontokban felsorolt ellátások valamelyikének igazolására szolgáló dokumentum becsatolásával igényelhető a támogatás, míg a d-f) pontok esetében jövedelemvizsgálat előzi meg az elbírálást, tehát a formanyomtatvány becsatolása mellett a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén pedig a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell igazolni.

A szociális célú tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legalább egy, legfeljebb három erdei m3.

A szociális célú tűzifa támogatásra ugyanazon lakott ingatlan vonatkozásában csak egy alkalommal állapítható meg – függetlenül az ingatlanban lévő lakások, a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlan tekintetében több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének a sorrendjében történik.

A támogatás mértékének megállapítása a beérkezett kérelmek és az azok alapján összesített tényleges jogosultak számának figyelembevételével a támogatásra jogosultak közötti egyenlő arányban történik.

A kérelem a Szári Közös Önkormányzati Hivatal által közzétett nyomtatványon 2021. január 8-ig nyújtható be.

A kérelmeket a fenti határidő lejártát követően a képviselő-testület legkésőbb 2021. január 31. napjáig bírálja el.

SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL