Tisztelt Adózók!

Szár és Újbarok községekben 2021. évre nem nőnek a helyi adók mértékei, nem szűkülnek az adókedvezmények, és nem került bevezetésre új adónem sem.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy 2021. január elsejétől az alábbi jogszabályváltozások léptek életbe:

Gépjárműadó

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

A 2021-től kezdődő időszakra fizetendő gépjárműadót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az állami adó- és vámhatóság a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról minden adózót tájékoztatni fog. 2022. évtől viszont az adózók csak az adókötelezettséget érintő változás (például, ha módosul a gépjárműadó összege) esetén kapnak értesítést.

A gépjárműadót érintő mentességet, szüneteltetést és adókedvezményt is az állami adó- és vámhatósághoz kell bejelenteni a GJADO jelű adatlapon. Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet nyújtani. Elektronikusan elérhető a NAV honlapján közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) portálon http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/GJADO.html . Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell benyújtani. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL FEJÉR MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA, 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 4/B, telefonszám: +36(22)530-700.

A gépjárműadó alóli mentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

  1. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben(2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság végzi.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

Fentiek alapján az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást továbbra is a kormányhivatalnál kell bejelenteni. A tulajdonjogot szerző félnek a tulajdonjog változás tényét – annak hatálybalépését követően – 15 napon belül be kell jelentenie. A tulajdonjog átruházójának a bejelentést 8 napon belül kell teljesítenie.  Ez utóbbi bejelentés online is lehetséges a Webes Ügysegéd Szolgáltatás segítségével.

Helyi iparűzési adó

Adóbevallás benyújtása

A Módtv. alapján 2021. január 1-től az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok 2021. januárjától lesznek elérhetők honlapunkon (www.saar-ujb.hu).

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget az önkormányzatok iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

  1. január 1-től megszűnt az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettsége.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó 2021. évi adóelőleg csökkentési lehetősége

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) szerint a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke Száron és Újbarkon is 1 %, mivel a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletekben megállapított adómérték egyébként több mint 1 % (1,9 % / 1,8 %).

A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

A nyilatkozat tartalmazza, hogy az adózó mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, a Korm.rend 1. §-a szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Kata adóztatás esetén nem kell nyilatkozatot tenni az előleg csökkentésre vonatkozóan, ezen adózóknál automatikusan törlésre kerül az ebből adódó különbözet.

További információt a www.nav.gov.hu oldalon talál.

Kérdés esetén a hivatal adóügyi ügyintézője nyújt felvilágosítást a 06 22 591 031 telefonszámon. A járványhelyzet miatt személyes ügyfélfogadásra csak előzetes telefonos időpontegyeztetést követően van lehetőség.

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárultak és idén is hozzájárulnak majd Szár és Újbarok községek fejlődéséhez.

 

                                                                                              Szári Közös Önkormányzati Hivatal